عناوین فیلم‌های آموزشی

انتخاب فیلم نحوه عملکرد و قابلیت چرخ‌خیاطی

ژانومه802P
802P چرخ خیاطی ژانومه
مدلهای مشترک این آموزش
802P ژانومه
802P
ژانومه802A
802A چرخ خیاطی ژانومه
مدلهای مشترک این آموزش
808A ژانومه
808A
802A ژانومه
802A
ژانومه813A
813A چرخ خیاطی ژانومه
مدلهای مشترک این آموزش
815EX ژانومه
815EX
815A ژانومه
815A
813A ژانومه
813A
ژانومهJH203
JH203 چرخ خیاطی ژانومه
مدلهای مشترک این آموزش
214A ژانومه
214A
213A ژانومه
213A
204D ژانومه
204D
JH203 ژانومه
JH203
ژانومه393A
393A چرخ خیاطی ژانومه
مدلهای مشترک این آموزش
393A ژانومه
393A
395A ژانومه
395A
397A ژانومه
397A
399A ژانومه
399A
JH696A ژانومه
JH696A
ژانومه652A
652A چرخ خیاطی ژانومه
مدلهای مشترک این آموزش
660A ژانومه
660A
658A ژانومه
658A
654A ژانومه
654A
652A ژانومه
652A
ژانومه670A
670A چرخ خیاطی ژانومه
مدلهای مشترک این آموزش
671A ژانومه
671A
670A ژانومه
670A
ژانومه680A
680A چرخ خیاطی ژانومه
مدلهای مشترک این آموزش
672A ژانومه
672A
680A ژانومه
680A
ژانومه730
730 چرخ خیاطی ژانومه
مدلهای مشترک این آموزش
730 ژانومه
730
740 ژانومه
740
750 ژانومه
750
760 ژانومه
760
JH1412 ژانومه
JH1412
ژانومه6800A
6800A چرخ خیاطی ژانومه
مدلهای مشترک این آموزش
6800A ژانومه
6800A
ژانومه7000A
7000A چرخ خیاطی ژانومه
مدلهای مشترک این آموزش
7000A ژانومه
7000A
ژانومه1122A
1122A چرخ خیاطی ژانومه
مدلهای مشترک این آموزش
1122A ژانومه
1122A
1124A ژانومه
1124A
1126A ژانومه
1126A
1128A ژانومه
1128A
1130A ژانومه
1130A
1224A ژانومه
1224A
1226A ژانومه
1226A
1228A ژانومه
1228A
1230A ژانومه
1230A
ژانومهJH1010
JH1010 چرخ خیاطی ژانومه
مدلهای مشترک این آموزش
JH1010 ژانومه
JH1010
ژانومهTXL607
TXL607 چرخ خیاطی ژانومه
مدلهای مشترک این آموزش
TXL607 ژانومه
TXL607
ژانومه8000
8000 چرخ خیاطی ژانومه
مدلهای مشترک این آموزش
8000 ژانومه
8000
8100 ژانومه
8100
8200 ژانومه
8200
8300 ژانومه
8300
8400 ژانومه
8400
8500 ژانومه
8500
8600 ژانومه
8600
8700 ژانومه
8700
8800 ژانومه
8800
8900 ژانومه
8900
720 ژانومه
720
1020 ژانومه
1020
1040 ژانومه
1040
1406 ژانومه
1406
JH1506 ژانومه
JH1506
1820 ژانومه
1820
1916 ژانومه
1916
1920 ژانومه
1920
JH1206 ژانومه
JH1206
ژانومهJH1212
JH1212 چرخ خیاطی ژانومه
مدلهای مشترک این آموزش
JH1212 ژانومه
JH1212
JH1206 ژانومه
JH1206
1014 ژانومه
1014
1016 ژانومه
1016
1012 ژانومه
1012
312 ژانومه
312
2018 ژانومه
2018
2020 ژانومه
2020
2030 ژانومه
2030
2040 ژانومه
2040
2050 ژانومه
2050
4000 ژانومه
4000
4025 ژانومه
4025
4035 ژانومه
4035
4045 ژانومه
4045
5000 ژانومه
5000
7000 ژانومه
7000
7100 ژانومه
7100
7200 ژانومه
7200
7300BLACK ژانومه
7300BLACK
ژانومهML744D
ML744D چرخ خیاطی ژانومه
مدلهای مشترک این آموزش
ML744D ژانومه
ML744D
ML644D ژانومه
ML644D
ژانومه9300DX
9300DX چرخ خیاطی ژانومه
مدلهای مشترک این آموزش
9300DX ژانومه
9300DX
ژانومهJH1512
JH1512 چرخ خیاطی ژانومه
مدلهای مشترک این آموزش
JH1512 ژانومه
JH1512
ژانومهNH1860
NH1860 چرخ خیاطی ژانومه
مدلهای مشترک این آموزش
DXL603 ژانومه
DXL603
XL601 ژانومه
XL601
QXL605 ژانومه
QXL605
NH1860 ژانومه
NH1860