جدول مقایسه محصولات ژانومه

با استفاده از ستونها محصولات را دسته بندی کنید
عکسpngمدلبرندنوع ماشینکشور سازندهفرم اسکلت چرخسیستممعروف بهتعداد نوع دوختعرض دوخت mmتعداد ولومتعداد سوزنعرض و طول دوختسوزن نخ کندرب و جعبهصفحه مانیتورسرنخ زن اتوماتتوانائی دوخت حروفصفحه بازوی اتوماتیکاتصال به کامپیوترتیغ پاک دوزی
 ایران ژانومه MB-4 JANOME
MB-4ژانومهگلدوزی ژاپنبازوئی کامپیوتری الکترونیکیکامپیوتری MB4بی نهایت9تاچ4داردداردنداردداردداردداردداردداردندارد
 ایران ژانومه JH203 NEW HOME
JH203نیوهومسردوز (زیگزاگ دوز)تایوان ژاپنزیگزاگمکانیکیسردوز6861داردنداردنداردنداردنداردنداردنداردندارددارد
 ایران ژانومه 204D JANOME
204Dژانومهسردوز (زیگزاگ دوز)تایوان ژاپنزیگزاگمکانیکیسردوز1861داردنداردنداردنداردنداردنداردنداردندارددارد
 ایران ژانومه 213A JANOME
213Aژانومهسردوز (زیگزاگ دوز)تایوان ژاپنزیگزاگمکانیکیسردوز1831داردنداردنداردنداردنداردنداردنداردندارددارد
 ایران ژانومه 214A JANOME
214Aژانومهسردوز (زیگزاگ دوز)تایوان ژاپنزیگزاگمکانیکیسردوز1861&2داردنداردنداردنداردنداردنداردنداردندارددارد
 ایران ژانومه 312 JANOME
312ژانومهگلدوزیتایلند ژاپنبازوئیمکانیکیکاوری مدل عروس12521داردنداردنداردنداردنداردنداردنداردنداردندارد
 ایران ژانومه MC350E JANOME
MC350Eژانومهگلدوزیتایوان ژاپنبازوئی کامپیوتری الکترونیکی350E کامپیوتریبی نهایت9تاچ1داردداردنداردداردداردداردداردداردندارد
 ایران ژانومه 393A JANOME
393Aژانومهگلدوزیایران تایوان ژاپنکف تختمکانیکیکف تخت22531داردداردنداردنداردنداردنداردنداردنداردندارد
 ایران ژانومه 395A JANOME
395Aژانومهگلدوزیتایوان ژاپنکف تختمکانیکیکف تخت22531داردنداردنداردنداردنداردنداردنداردنداردندارد
 ایران ژانومه 397A JANOME
397Aژانومهگلدوزیتایوان ژاپنکف تختمکانیکیکف تخت22531داردنداردنداردنداردنداردنداردنداردنداردندارد
 ایران ژانومه 399A JANOME
399Aژانومهگلدوزیایران تایوان ژاپنکف تختمکانیکیکف تخت22531داردداردنداردنداردنداردنداردنداردنداردندارد
 ایران ژانومه MC450E JANOME
MC450Eژانومهگلدوزیتایوان ژاپنبازوئی کامپیوتری الکترونیکی450E کامپیوتریبی نهایت9تاچ1داردداردنداردداردداردداردداردداردندارد
 ایران ژانومه MC500E JANOME
MC500Eژانومهگلدوزیتایوان ژاپنبازوئی کامپیوتری الکترونیکی500 E کامپیوتریبی نهایت9تاچ1داردداردنداردداردداردداردداردداردندارد
 ایران ژانومه DXL603 NEW HOME
DXL603نیوهومگلدوزیتایوان ژاپنبازوئیالکترونیکی603 کامپیوتری607شاسی1داردداردداردداردنداردنداردنداردنداردندارد
 ایران ژانومه QXL605 NEW HOME
QXL605نیوهومگلدوزیتایوان ژاپنبازوئیالکترونیکی605 کامپیوتری607شاسی1داردداردنداردداردنداردنداردنداردنداردندارد
 ایران ژانومه ML644D JANOME
ML644Dژانومهگلدوزیتایوان ژاپنزیگزاگمکانیکیسردوز6861داردنداردنداردنداردنداردنداردنداردنداردندارد
 ایران ژانومه 652A JANOME
652Aژانومهگلدوزیتایوان ژاپنبازوئیمکانیکیبازوئی306.531داردداردداردنداردنداردنداردنداردنداردندارد
 ایران ژانومه 654A JANOME
654Aژانومهگلدوزیتایوان ژاپنبازوئیمکانیکیبازوئی306.531داردداردداردنداردنداردنداردنداردنداردندارد
 ایران ژانومه 658A JANOME
658Aژانومهگلدوزیتایوان ژاپنبازوئیمکانیکیبازوئی306.531داردداردداردنداردنداردنداردنداردنداردندارد
 ایران ژانومه 660A JANOME
660Aژانومهگلدوزیتایوان ژاپنبازوئیمکانیکیبازوئی306.531داردداردداردنداردنداردنداردنداردنداردندارد
 ایران ژانومه JH696A NEW HOME
JH696Aنیوهومگلدوزیتایوان ژاپنکف تختمکانیکیدو ولوم22531داردنداردنداردنداردنداردنداردنداردنداردندارد
 ایران ژانومه 720 JUNO
720جونوگلدوزیتایلند ژاپنبازوئیمکانیکیمدل عروس7511نداردداردداردنداردنداردنداردنداردنداردندارد
 ایران ژانومه 730 JUNO
730جونوگلدوزیتایلند ژاپنبازوئیمکانیکیمدل عروس12521داردداردداردنداردنداردنداردنداردنداردندارد
 ایران ژانومه 740 JUNO
740جونوگلدوزیتایلند ژاپنبازوئیمکانیکیمدل عروس12521داردداردداردنداردنداردنداردنداردنداردندارد
 ایران ژانومه ML744D JANOME
ML744Dژانومهسردوز (زیگزاگ دوز)تایوان ژاپنسردوزمکانیکیسردوز6861داردنداردنداردنداردنداردنداردنداردندارددارد
 ایران ژانومه 750 JUNO
750جونوگلدوزیتایلند ژاپنبازوئیمکانیکیمدل عروس12521داردداردداردنداردنداردنداردنداردنداردندارد
 ایران ژانومه 760 JUNO
760جونوگلدوزیتایلند ژاپنبازوئیمکانیکیمدل عروس12521داردداردداردنداردنداردنداردنداردنداردندارد
 ایران ژانومه 802A JANOME
802Aژانومهگلدوزیتایوان ژاپنکف تختمکانیکی802A40731داردنداردداردنداردنداردنداردنداردنداردندارد
 ایران ژانومه 802P JANOME
802Pژانومهگلدوزیتایوان ژاپنبازوئیمکانیکی نیمه صنعتی - پرفکت 5008شاسی1داردداردنداردداردنداردداردنداردنداردندارد
 ایران ژانومه 808A JANOME
808Aژانومهگلدوزیتایوان ژاپنکف تختمکانیکی808A40731داردنداردنداردنداردنداردنداردنداردنداردندارد
 ایران ژانومه 813A JANOME
813Aژانومهگلدوزیتایوان ژاپنکف تختمکانیکیکف تخت13531داردداردداردنداردنداردنداردنداردنداردندارد
 ایران ژانومه 815A JANOME
815Aژانومهگلدوزیتایوان ژاپنکف تختمکانیکیکف تخت24531داردداردداردنداردنداردنداردنداردنداردندارد
 ایران ژانومه 815EX JANOME
815EXژانومهگلدوزیتایوان ژاپنبازوئیمکانیکیبازوئی 24531داردداردداردنداردنداردنداردنداردنداردندارد
 ایران ژانومه 1012 JANOME
1012ژانومهگلدوزیتایلند ژاپنبازوئیمکانیکیبازوئی12521داردنداردنداردنداردنداردنداردنداردنداردندارد
 ایران ژانومه 1014 JANOME
1014ژانومهگلدوزیتایلند ژاپنبازوئیمکانیکیتک دایال12521داردنداردداردنداردنداردنداردنداردنداردندارد
 ایران ژانومه 1016 JANOME
1016ژانومهگلدوزیتایلند ژاپنبازوئیمکانیکیتک دایال12521داردنداردداردنداردنداردنداردنداردنداردندارد
 ایران ژانومه 1040 JANOME
1040ژانومهگلدوزیتایلند ژاپنبازوئیمکانیکیتک دایال7511نداردداردداردنداردنداردنداردنداردنداردندارد
 ایران ژانومه 1122A JANOME
1122Aژانومهگلدوزیتایلند ژاپنکف تختمکانیکیکف تخت22531داردنداردداردنداردنداردنداردنداردنداردندارد
 ایران ژانومه 1124A JANOME
1124Aژانومهگلدوزیتایلند ژاپنکف تختمکانیکیکف تخت22531داردنداردداردنداردنداردنداردنداردنداردندارد
 ایران ژانومه 1126A JANOME
1126Aژانومهگلدوزیتایلند ژاپنکف تختمکانیکیکف تخت22531داردنداردداردنداردنداردنداردنداردنداردندارد
 ایران ژانومه 1128A JANOME
1128Aژانومهگلدوزیتایلند ژاپنکف تختمکانیکیکف تخت22531داردنداردداردنداردنداردنداردنداردنداردندارد
 ایران ژانومه 1130A JANOME
1130Aژانومهگلدوزیتایلند ژاپنکف تختمکانیکیکف تخت22531داردنداردداردنداردنداردنداردنداردنداردندارد
 ایران ژانومه 1224A JANOME
1224Aژانومهگلدوزیتایلند ژاپنبازوئیمکانیکیبازوئی22531داردنداردداردنداردنداردنداردنداردنداردندارد
 ایران ژانومه 2018 JANOME
2018ژانومهگلدوزیتایلند ژاپنبازوئیمکانیکیکاوری مدل عروس12521داردنداردنداردنداردنداردنداردنداردنداردندارد
 ایران ژانومه 2020 JANOME
2020ژانومهگلدوزیتایلند ژاپنبازوئیمکانیکیکاوری مدل عروس12521داردنداردنداردنداردنداردنداردنداردنداردندارد
 ایران ژانومه 2030 JANOME
2030ژانومهگلدوزیتایلند ژاپنبازوئیمکانیکیکاوری مدل عروس12521داردنداردنداردنداردنداردنداردنداردنداردندارد
 ایران ژانومه 2040 JANOME
2040ژانومهگلدوزیتایلند ژاپنبازوئیمکانیکیکاوری مدل عروس12521داردنداردنداردنداردنداردنداردنداردنداردندارد
 ایران ژانومه 2050 JANOME
2050ژانومهگلدوزیتایلند ژاپنبازوئیمکانیکیکاوری مدل عروس12521داردنداردنداردنداردنداردنداردنداردنداردندارد
 ایران ژانومه 4000 JANOME
4000ژانومهگلدوزیتایلند ژاپنبازوئیمکانیکیکاوری12521داردنداردنداردنداردنداردنداردنداردنداردندارد
 ایران ژانومه 5000 JANOME
5000ژانومهگلدوزیتایلند ژاپنبازوئیمکانیکیکاوری7521داردنداردنداردنداردنداردنداردنداردنداردندارد
 ایران ژانومه 7000 JANOME
7000ژانومهگلدوزیتایلند ژاپنبازوئیمکانیکیکاوری مدل عروس7521داردنداردنداردنداردنداردنداردنداردنداردندارد
 ایران ژانومه 7100 JANOME
7100ژانومهگلدوزیتایلند ژاپنبازوئیمکانیکیکاوری مدل عروس7521داردنداردنداردنداردنداردنداردنداردنداردندارد
 ایران ژانومه 7200 JANOME
7200ژانومهگلدوزیتایلند ژاپنبازوئیمکانیکیکاوری مدل عروس7521داردنداردنداردنداردنداردنداردنداردنداردندارد
 ایران ژانومه 7300 JANOME
7300ژانومهگلدوزیتایلند ژاپنبازوئیمکانیکیکاوری مشکی12521داردنداردنداردنداردنداردنداردنداردنداردندارد
 ایران ژانومه 8000 JANOME
8000ژانومهگلدوزیتایلند ژاپنبازوئیمکانیکیمدل عروس7511نداردداردداردنداردنداردنداردنداردنداردندارد
 ایران ژانومه 8100 JANOME
8100ژانومهگلدوزیتایلند ژاپنبازوئیمکانیکیمدل عروس7511نداردداردداردنداردنداردنداردنداردنداردندارد
 ایران ژانومه 8200 JANOME
8200ژانومهگلدوزیتایلند ژاپنبازوئیمکانیکیمدل عروس7511نداردداردداردنداردنداردنداردنداردنداردندارد
 ایران ژانومه 8300 JANOME
8300ژانومهگلدوزیتایلند ژاپنبازوئیمکانیکیمدل عروس7511نداردداردداردنداردنداردنداردنداردنداردندارد
 ایران ژانومه 8400 JANOME
8400ژانومهگلدوزیتایلند ژاپنبازوئیمکانیکیمدل عروس7511نداردداردداردنداردنداردنداردنداردنداردندارد
 ایران ژانومه 8500 JANOME
8500ژانومهگلدوزیتایلند ژاپنبازوئیمکانیکیمدل عروس7511نداردداردداردنداردنداردنداردنداردنداردندارد
 ایران ژانومه 8600 JANOME
8600ژانومهگلدوزیتایلند ژاپنبازوئیمکانیکیمدل عروس7511نداردداردداردنداردنداردنداردنداردنداردندارد
 ایران ژانومه 8700 JANOME
8700ژانومهگلدوزیتایلند ژاپنبازوئیمکانیکیمدل عروس7511نداردداردداردنداردنداردنداردنداردنداردندارد
 ایران ژانومه 8800 JANOME
8800ژانومهگلدوزیتایلند ژاپنبازوئیمکانیکیمدل عروس7511نداردداردداردنداردنداردنداردنداردنداردندارد
 ایران ژانومه 8900 JANOME
8900ژانومهگلدوزیتایلند ژاپنبازوئیمکانیکیمدل عروس7511نداردداردداردنداردنداردنداردنداردنداردندارد
 ایران ژانومه 11000 JANOME
11000ژانومهگلدوزی ژاپنبازوئی کامپیوتری الکترونیکیکامپیوتری بی نهایت9تاچ1داردداردنداردداردداردداردداردداردندارد
 ایران ژانومه JemGoldPlus JANOME
Jem Goldژانومهگلدوزیتایوان ژاپنبازوئی مکانیکیمکانیکیتیغ دار7511داردداردنداردنداردنداردنداردنداردندارددارد
 ایران ژانومه LR1122 JANOME
LR1122ژانومهگلدوزیتایوان ژاپنکف تختمکانیکیکف تخت22521داردنداردداردنداردنداردنداردنداردنداردندارد
 ایران ژانومه JR1125 JANOME
JR1125ژانومهگلدوزیتایوان ژاپنکف تختمکانیکیکف تخت22521داردنداردداردنداردنداردنداردنداردنداردندارد
 ایران ژانومه SKYLINES3 JANOME
SKYLINE S3ژانومهگلدوزیتایوان ژاپنبازوئیالکترونیکیکامپیوتری اسکای لاین1208شاسی1داردداردنداردداردنداردنداردنداردنداردندارد
 ایران ژانومه SKYLINES5 JANOME
SKYLINE S5ژانومهگلدوزیتایوان ژاپنبازوئیالکترونیکیکامپیوتری اسکای لاین3908شاسی1داردداردنداردداردنداردداردنداردنداردندارد
 ایران ژانومه XL601 NEW HOME
XL601نیوهومگلدوزیتایوان ژاپنبازوئیالکترونیکی601 کامپیوتری307شاسی1داردداردنداردداردنداردنداردنداردنداردندارد
 ایران ژانومه TXL607 NEW HOME
TXL607نیوهومگلدوزیتایوان ژاپنبازوئیالکترونیکی607 کامپیوتری4008شاسی1داردداردنداردداردنداردداردنداردنداردندارد
 ایران ژانومه JH1010 NEW HOME
JH1010نیوهومگلدوزیتایلند ژاپنبازوئیمکانیکیبازوئی7511نداردنداردنداردنداردنداردنداردنداردنداردندارد
 ایران ژانومه JH1020 NEW HOME
JH1020نیوهومگلدوزیتایلند ژاپنبازوئیمکانیکیتک دایال7511نداردداردداردنداردنداردنداردنداردنداردندارد
 ایران ژانومه JH1206 NEW HOME
JH1206نیوهومگلدوزیتایلند ژاپنبازوئیمکانیکیبازوئی7511نداردنداردداردنداردنداردنداردنداردنداردندارد
 ایران ژانومه JH1212 NEW HOME
JH1212نیوهومگلدوزیتایلند ژاپنبازوئیمکانیکیبازوئی12521داردنداردداردنداردنداردنداردنداردنداردندارد
 ایران ژانومه JH1406 NEW HOME
JH1406نیوهومگلدوزیتایلند ژاپنبازوئیمکانیکیبازوئی7511نداردنداردداردنداردنداردنداردنداردنداردندارد
 ایران ژانومه JH1412 NEW HOME
JH1412نیوهومگلدوزیتایلند ژاپنبازوئیمکانیکیدو ولوم12521داردداردداردنداردنداردنداردنداردنداردندارد
 ایران ژانومه JH1506 NEW HOME
JH1506نیوهومگلدوزیتایلند ژاپنبازوئیمکانیکیبازوئی7511نداردنداردداردنداردنداردنداردنداردنداردندارد
 ایران ژانومه JH1512 NEW HOME
JH1512نیوهومگلدوزیتایلند ژاپنبازوئیمکانیکیدو ولوم12521داردداردداردنداردنداردنداردنداردنداردندارد
 ایران ژانومه 1820 NEW HOME
1820نیوهومگلدوزیتایلند ژاپنبازوئیمکانیکیمدل عروس7511نداردداردداردنداردنداردنداردنداردنداردندارد
 ایران ژانومه NH1860 NEW HOME
NH1860نیوهومگلدوزیتایوان ژاپنبازوئیالکترونیکی1860 کامپیوتری307شاسی1داردداردنداردداردنداردنداردنداردنداردندارد
 ایران ژانومه 1916 NEW HOME
1916نیوهومگلدوزیتایلند ژاپنبازوئیمکانیکیمدل عروس7511نداردداردداردنداردنداردنداردنداردنداردندارد
 ایران ژانومه 1920 NEW HOME
1920نیوهومگلدوزیتایلند ژاپنبازوئیمکانیکیمدل عروس7511نداردداردداردنداردنداردنداردنداردنداردندارد
 ایران ژانومه 4025 HOGARO
4025هوگاروگلدوزیتایلند ژاپنبازوئیمکانیکیکاوری12521داردنداردنداردنداردنداردنداردنداردنداردندارد
 ایران ژانومه 4035 HOGARO
4035هوگاروگلدوزیتایلند ژاپنبازوئیمکانیکیکاوری12521داردنداردنداردنداردنداردنداردنداردنداردندارد
 ایران ژانومه 4045 HOGARO
4045هوگاروگلدوزیتایلند ژاپنبازوئیمکانیکیکاوری12521داردنداردنداردنداردنداردنداردنداردنداردندارد
 ایران ژانومه 6700A NEW HOME
6700Aنیوهومگلدوزیتایوان ژاپنبازوئیالکترونیکی603 کامپیوتری307شاسی3داردداردنداردداردنداردنداردنداردنداردندارد
 ایران ژانومه 6800A NEW HOME
6800Aنیوهومگلدوزیتایوان ژاپنبازوئیالکترونیکی604 کامپیوتری607شاسی4داردداردنداردداردنداردنداردنداردنداردندارد
 ایران ژانومه 9300DX NEW HOME
9300DXنیوهومسردوز (زیگزاگ دوز)تایوان ژاپنزیگزاگمکانیکیسردوز6861داردنداردنداردنداردنداردنداردنداردندارددارد