لیست محصولات ژانومه

90
انتخاب برندهای ژانومه
نوع ماشین


کشور سازنده
فرم اسکلت چرخ


تعداد نوع دوختعرض دوخت به میلیمتر

تعداد ولوم


درجه عرض و طول دوخت


سوزن نخ کن


درب و جعبه


سیستم


صفحه مانیتور


سرنخ زن اتومات


توانائی دوخت حروف


صفحه بازوی اتوماتیک


قابلیت وصل به کامپیوتر


تعداد سوزن
تیغ پاک دوزی


جستجوی محصولات

312

312 JANOME چرخ خیاطی ژانومه چرخ گلدوزی
برند: ژانومه (JANOME)
نوع ماشین: چرخ گلدوزی
کشور سازنده: تایلند - ژاپن
فرم اسکلت چرخ: بازوئی
معروف به: کاوری مدل عروس
تعداد نوع دوخت: 12
عرض دوخت میلیمتر: 5
تعداد ولوم: 2

1012

1012 JANOME چرخ خیاطی ژانومه چرخ گلدوزی
برند: ژانومه (JANOME)
نوع ماشین: چرخ گلدوزی
کشور سازنده: تایلند - ژاپن
فرم اسکلت چرخ: بازوئی
معروف به: بازوئی
تعداد نوع دوخت: 12
عرض دوخت میلیمتر: 5
تعداد ولوم: 2

1014

1014 JANOME چرخ خیاطی ژانومه چرخ گلدوزی
برند: ژانومه (JANOME)
نوع ماشین: چرخ گلدوزی
کشور سازنده: تایلند - ژاپن
فرم اسکلت چرخ: بازوئی
معروف به: تک دایال
تعداد نوع دوخت: 12
عرض دوخت میلیمتر: 5
تعداد ولوم: 2

1016

1016 JANOME چرخ خیاطی ژانومه چرخ گلدوزی
برند: ژانومه (JANOME)
نوع ماشین: چرخ گلدوزی
کشور سازنده: تایلند - ژاپن
فرم اسکلت چرخ: بازوئی
معروف به: تک دایال
تعداد نوع دوخت: 12
عرض دوخت میلیمتر: 5
تعداد ولوم: 2

1040

1040 JANOME چرخ خیاطی ژانومه چرخ گلدوزی
برند: ژانومه (JANOME)
نوع ماشین: چرخ گلدوزی
کشور سازنده: تایلند - ژاپن
فرم اسکلت چرخ: بازوئی
معروف به: تک دایال
تعداد نوع دوخت: 7
عرض دوخت میلیمتر: 5
تعداد ولوم: 1

2018

2018 JANOME چرخ خیاطی ژانومه چرخ گلدوزی
برند: ژانومه (JANOME)
نوع ماشین: چرخ گلدوزی
کشور سازنده: تایلند - ژاپن
فرم اسکلت چرخ: بازوئی
معروف به: کاوری مدل عروس
تعداد نوع دوخت: 12
عرض دوخت میلیمتر: 5
تعداد ولوم: 2

2020

2020 JANOME چرخ خیاطی ژانومه چرخ گلدوزی
برند: ژانومه (JANOME)
نوع ماشین: چرخ گلدوزی
کشور سازنده: تایلند - ژاپن
فرم اسکلت چرخ: بازوئی
معروف به: کاوری مدل عروس
تعداد نوع دوخت: 12
عرض دوخت میلیمتر: 5
تعداد ولوم: 2

2030

2030 JANOME چرخ خیاطی ژانومه چرخ گلدوزی
برند: ژانومه (JANOME)
نوع ماشین: چرخ گلدوزی
کشور سازنده: تایلند - ژاپن
فرم اسکلت چرخ: بازوئی
معروف به: کاوری مدل عروس
تعداد نوع دوخت: 12
عرض دوخت میلیمتر: 5
تعداد ولوم: 2

2040

2040 JANOME چرخ خیاطی ژانومه چرخ گلدوزی
برند: ژانومه (JANOME)
نوع ماشین: چرخ گلدوزی
کشور سازنده: تایلند - ژاپن
فرم اسکلت چرخ: بازوئی
معروف به: کاوری مدل عروس
تعداد نوع دوخت: 12
عرض دوخت میلیمتر: 5
تعداد ولوم: 2

2050

2050 JANOME چرخ خیاطی ژانومه چرخ گلدوزی
برند: ژانومه (JANOME)
نوع ماشین: چرخ گلدوزی
کشور سازنده: تایلند - ژاپن
فرم اسکلت چرخ: بازوئی
معروف به: کاوری مدل عروس
تعداد نوع دوخت: 12
عرض دوخت میلیمتر: 5
تعداد ولوم: 2

4000

4000 JANOME چرخ خیاطی ژانومه چرخ گلدوزی
برند: ژانومه (JANOME)
نوع ماشین: چرخ گلدوزی
کشور سازنده: تایلند - ژاپن
فرم اسکلت چرخ: بازوئی
معروف به: کاوری
تعداد نوع دوخت: 12
عرض دوخت میلیمتر: 5
تعداد ولوم: 2

5000

5000 JANOME چرخ خیاطی ژانومه چرخ گلدوزی
برند: ژانومه (JANOME)
نوع ماشین: چرخ گلدوزی
کشور سازنده: تایلند - ژاپن
فرم اسکلت چرخ: بازوئی
معروف به: کاوری
تعداد نوع دوخت: 7
عرض دوخت میلیمتر: 5
تعداد ولوم: 2

7000

7000 JANOME چرخ خیاطی ژانومه چرخ گلدوزی
برند: ژانومه (JANOME)
نوع ماشین: چرخ گلدوزی
کشور سازنده: تایلند - ژاپن
فرم اسکلت چرخ: بازوئی
معروف به: کاوری مدل عروس
تعداد نوع دوخت: 7
عرض دوخت میلیمتر: 5
تعداد ولوم: 2

7100

7100 JANOME چرخ خیاطی ژانومه چرخ گلدوزی
برند: ژانومه (JANOME)
نوع ماشین: چرخ گلدوزی
کشور سازنده: تایلند - ژاپن
فرم اسکلت چرخ: بازوئی
معروف به: کاوری مدل عروس
تعداد نوع دوخت: 7
عرض دوخت میلیمتر: 5
تعداد ولوم: 2

7200

7200 JANOME چرخ خیاطی ژانومه چرخ گلدوزی
برند: ژانومه (JANOME)
نوع ماشین: چرخ گلدوزی
کشور سازنده: تایلند - ژاپن
فرم اسکلت چرخ: بازوئی
معروف به: کاوری مدل عروس
تعداد نوع دوخت: 7
عرض دوخت میلیمتر: 5
تعداد ولوم: 2

8000

8000 JANOME چرخ خیاطی ژانومه چرخ گلدوزی
برند: ژانومه (JANOME)
نوع ماشین: چرخ گلدوزی
کشور سازنده: تایلند - ژاپن
فرم اسکلت چرخ: بازوئی
معروف به: مدل عروس
تعداد نوع دوخت: 7
عرض دوخت میلیمتر: 5
تعداد ولوم: 1

8100

8100 JANOME چرخ خیاطی ژانومه چرخ گلدوزی
برند: ژانومه (JANOME)
نوع ماشین: چرخ گلدوزی
کشور سازنده: تایلند - ژاپن
فرم اسکلت چرخ: بازوئی
معروف به: مدل عروس
تعداد نوع دوخت: 7
عرض دوخت میلیمتر: 5
تعداد ولوم: 1

8200

8200 JANOME چرخ خیاطی ژانومه چرخ گلدوزی
برند: ژانومه (JANOME)
نوع ماشین: چرخ گلدوزی
کشور سازنده: تایلند - ژاپن
فرم اسکلت چرخ: بازوئی
معروف به: مدل عروس
تعداد نوع دوخت: 7
عرض دوخت میلیمتر: 5
تعداد ولوم: 1

8300

8300 JANOME چرخ خیاطی ژانومه چرخ گلدوزی
برند: ژانومه (JANOME)
نوع ماشین: چرخ گلدوزی
کشور سازنده: تایلند - ژاپن
فرم اسکلت چرخ: بازوئی
معروف به: مدل عروس
تعداد نوع دوخت: 7
عرض دوخت میلیمتر: 5
تعداد ولوم: 1

8400

8400 JANOME چرخ خیاطی ژانومه چرخ گلدوزی
برند: ژانومه (JANOME)
نوع ماشین: چرخ گلدوزی
کشور سازنده: تایلند - ژاپن
فرم اسکلت چرخ: بازوئی
معروف به: مدل عروس
تعداد نوع دوخت: 7
عرض دوخت میلیمتر: 5
تعداد ولوم: 1

8500

8500 JANOME چرخ خیاطی ژانومه چرخ گلدوزی
برند: ژانومه (JANOME)
نوع ماشین: چرخ گلدوزی
کشور سازنده: تایلند - ژاپن
فرم اسکلت چرخ: بازوئی
معروف به: مدل عروس
تعداد نوع دوخت: 7
عرض دوخت میلیمتر: 5
تعداد ولوم: 1

8600

8600 JANOME چرخ خیاطی ژانومه چرخ گلدوزی
برند: ژانومه (JANOME)
نوع ماشین: چرخ گلدوزی
کشور سازنده: تایلند - ژاپن
فرم اسکلت چرخ: بازوئی
معروف به: مدل عروس
تعداد نوع دوخت: 7
عرض دوخت میلیمتر: 5
تعداد ولوم: 1

8700

8700 JANOME چرخ خیاطی ژانومه چرخ گلدوزی
برند: ژانومه (JANOME)
نوع ماشین: چرخ گلدوزی
کشور سازنده: تایلند - ژاپن
فرم اسکلت چرخ: بازوئی
معروف به: مدل عروس
تعداد نوع دوخت: 7
عرض دوخت میلیمتر: 5
تعداد ولوم: 1

8800

8800 JANOME چرخ خیاطی ژانومه چرخ گلدوزی
برند: ژانومه (JANOME)
نوع ماشین: چرخ گلدوزی
کشور سازنده: تایلند - ژاپن
فرم اسکلت چرخ: بازوئی
معروف به: مدل عروس
تعداد نوع دوخت: 7
عرض دوخت میلیمتر: 5
تعداد ولوم: 1

8900

8900 JANOME چرخ خیاطی ژانومه چرخ گلدوزی
برند: ژانومه (JANOME)
نوع ماشین: چرخ گلدوزی
کشور سازنده: تایلند - ژاپن
فرم اسکلت چرخ: بازوئی
معروف به: مدل عروس
تعداد نوع دوخت: 7
عرض دوخت میلیمتر: 5
تعداد ولوم: 1

11000

11000 JANOME چرخ خیاطی ژانومه چرخ گلدوزی
برند: ژانومه (JANOME)
نوع ماشین: چرخ گلدوزی
کشور سازنده: ژاپن
فرم اسکلت چرخ: بازوئی کامپیوتری
معروف به: کامپیوتری
تعداد نوع دوخت: بی نهایت
عرض دوخت میلیمتر: 9
تعداد ولوم: تاچ

1122A

1122A JANOME چرخ خیاطی ژانومه چرخ گلدوزی
برند: ژانومه (JANOME)
نوع ماشین: چرخ گلدوزی
کشور سازنده: تایلند - ژاپن
فرم اسکلت چرخ: کف تخت
معروف به: کف تخت
تعداد نوع دوخت: 22
عرض دوخت میلیمتر: 5
تعداد ولوم: 3

1124A

1124A JANOME چرخ خیاطی ژانومه چرخ گلدوزی
برند: ژانومه (JANOME)
نوع ماشین: چرخ گلدوزی
کشور سازنده: تایلند - ژاپن
فرم اسکلت چرخ: کف تخت
معروف به: کف تخت
تعداد نوع دوخت: 22
عرض دوخت میلیمتر: 5
تعداد ولوم: 3

1126A

1126A JANOME چرخ خیاطی ژانومه چرخ گلدوزی
برند: ژانومه (JANOME)
نوع ماشین: چرخ گلدوزی
کشور سازنده: تایلند - ژاپن
فرم اسکلت چرخ: کف تخت
معروف به: کف تخت
تعداد نوع دوخت: 22
عرض دوخت میلیمتر: 5
تعداد ولوم: 3

1128A

1128A JANOME چرخ خیاطی ژانومه چرخ گلدوزی
برند: ژانومه (JANOME)
نوع ماشین: چرخ گلدوزی
کشور سازنده: تایلند - ژاپن
فرم اسکلت چرخ: کف تخت
معروف به: کف تخت
تعداد نوع دوخت: 22
عرض دوخت میلیمتر: 5
تعداد ولوم: 3

1130A

1130A JANOME چرخ خیاطی ژانومه چرخ گلدوزی
برند: ژانومه (JANOME)
نوع ماشین: چرخ گلدوزی
کشور سازنده: تایلند - ژاپن
فرم اسکلت چرخ: کف تخت
معروف به: کف تخت
تعداد نوع دوخت: 22
عرض دوخت میلیمتر: 5
تعداد ولوم: 3

1224A

1224A JANOME چرخ خیاطی ژانومه چرخ گلدوزی
برند: ژانومه (JANOME)
نوع ماشین: چرخ گلدوزی
کشور سازنده: تایلند - ژاپن
فرم اسکلت چرخ: بازوئی
معروف به: بازوئی
تعداد نوع دوخت: 22
عرض دوخت میلیمتر: 5
تعداد ولوم: 3

204D

204D JANOME چرخ خیاطی ژانومه سردوز (زیگزاگ دوز)
برند: ژانومه (JANOME)
نوع ماشین: سردوز (زیگزاگ دوز)
کشور سازنده: تایوان - ژاپن
فرم اسکلت چرخ: زیگزاگ
معروف به: سردوز
تعداد نوع دوخت: 1
عرض دوخت میلیمتر: 8
تعداد ولوم: 6

213A

213A JANOME چرخ خیاطی ژانومه سردوز (زیگزاگ دوز)
برند: ژانومه (JANOME)
نوع ماشین: سردوز (زیگزاگ دوز)
کشور سازنده: تایوان - ژاپن
فرم اسکلت چرخ: زیگزاگ
معروف به: سردوز
تعداد نوع دوخت: 1
عرض دوخت میلیمتر: 8
تعداد ولوم: 3

214A

214A JANOME چرخ خیاطی ژانومه سردوز (زیگزاگ دوز)
برند: ژانومه (JANOME)
نوع ماشین: سردوز (زیگزاگ دوز)
کشور سازنده: تایوان - ژاپن
فرم اسکلت چرخ: زیگزاگ
معروف به: سردوز
تعداد نوع دوخت: 1
عرض دوخت میلیمتر: 8
تعداد ولوم: 6

393A

393A JANOME چرخ خیاطی ژانومه چرخ گلدوزی
برند: ژانومه (JANOME)
نوع ماشین: چرخ گلدوزی
کشور سازنده: ایران - تایوان - ژاپن
فرم اسکلت چرخ: کف تخت
معروف به: کف تخت
تعداد نوع دوخت: 22
عرض دوخت میلیمتر: 5
تعداد ولوم: 3

395A

395A JANOME چرخ خیاطی ژانومه چرخ گلدوزی
برند: ژانومه (JANOME)
نوع ماشین: چرخ گلدوزی
کشور سازنده: تایوان - ژاپن
فرم اسکلت چرخ: کف تخت
معروف به: کف تخت
تعداد نوع دوخت: 22
عرض دوخت میلیمتر: 5
تعداد ولوم: 3

397A

397A JANOME چرخ خیاطی ژانومه چرخ گلدوزی
برند: ژانومه (JANOME)
نوع ماشین: چرخ گلدوزی
کشور سازنده: تایوان - ژاپن
فرم اسکلت چرخ: کف تخت
معروف به: کف تخت
تعداد نوع دوخت: 22
عرض دوخت میلیمتر: 5
تعداد ولوم: 3

399A

399A JANOME چرخ خیاطی ژانومه چرخ گلدوزی
برند: ژانومه (JANOME)
نوع ماشین: چرخ گلدوزی
کشور سازنده: ایران - تایوان - ژاپن
فرم اسکلت چرخ: کف تخت
معروف به: کف تخت
تعداد نوع دوخت: 22
عرض دوخت میلیمتر: 5
تعداد ولوم: 3

652A

652A JANOME چرخ خیاطی ژانومه چرخ گلدوزی
برند: ژانومه (JANOME)
نوع ماشین: چرخ گلدوزی
کشور سازنده: تایوان - ژاپن
فرم اسکلت چرخ: بازوئی
معروف به: بازوئی
تعداد نوع دوخت: 30
عرض دوخت میلیمتر: 6.5
تعداد ولوم: 3

654A

654A JANOME چرخ خیاطی ژانومه چرخ گلدوزی
برند: ژانومه (JANOME)
نوع ماشین: چرخ گلدوزی
کشور سازنده: تایوان - ژاپن
فرم اسکلت چرخ: بازوئی
معروف به: بازوئی
تعداد نوع دوخت: 30
عرض دوخت میلیمتر: 6.5
تعداد ولوم: 3

658A

658A JANOME چرخ خیاطی ژانومه چرخ گلدوزی
برند: ژانومه (JANOME)
نوع ماشین: چرخ گلدوزی
کشور سازنده: تایوان - ژاپن
فرم اسکلت چرخ: بازوئی
معروف به: بازوئی
تعداد نوع دوخت: 30
عرض دوخت میلیمتر: 6.5
تعداد ولوم: 3

660A

660A JANOME چرخ خیاطی ژانومه چرخ گلدوزی
برند: ژانومه (JANOME)
نوع ماشین: چرخ گلدوزی
کشور سازنده: تایوان - ژاپن
فرم اسکلت چرخ: بازوئی
معروف به: بازوئی
تعداد نوع دوخت: 30
عرض دوخت میلیمتر: 6.5
تعداد ولوم: 3

7300

7300 JANOME چرخ خیاطی ژانومه چرخ گلدوزی
برند: ژانومه (JANOME)
نوع ماشین: چرخ گلدوزی
کشور سازنده: تایلند - ژاپن
فرم اسکلت چرخ: بازوئی
معروف به: کاوری مشکی
تعداد نوع دوخت: 12
عرض دوخت میلیمتر: 5
تعداد ولوم: 2

ML744D

ML744D JANOME چرخ خیاطی ژانومه سردوز (زیگزاگ دوز)
برند: ژانومه (JANOME)
نوع ماشین: سردوز (زیگزاگ دوز)
کشور سازنده: تایوان - ژاپن
فرم اسکلت چرخ: سردوز
معروف به: سردوز
تعداد نوع دوخت: 6
عرض دوخت میلیمتر: 8
تعداد ولوم: 6

802A

802A JANOME چرخ خیاطی ژانومه چرخ گلدوزی
برند: ژانومه (JANOME)
نوع ماشین: چرخ گلدوزی
کشور سازنده: تایوان - ژاپن
فرم اسکلت چرخ: کف تخت
معروف به: 802A
تعداد نوع دوخت: 40
عرض دوخت میلیمتر: 7
تعداد ولوم: 3

802P

802P JANOME چرخ خیاطی ژانومه چرخ گلدوزی
برند: ژانومه (JANOME)
نوع ماشین: چرخ گلدوزی
کشور سازنده: تایوان - ژاپن
فرم اسکلت چرخ: بازوئی
معروف به: نیمه صنعتی - پرفکت
تعداد نوع دوخت: 500
عرض دوخت میلیمتر: 8
تعداد ولوم: شاسی

808A

808A JANOME چرخ خیاطی ژانومه چرخ گلدوزی
برند: ژانومه (JANOME)
نوع ماشین: چرخ گلدوزی
کشور سازنده: تایوان - ژاپن
فرم اسکلت چرخ: کف تخت
معروف به: 808A
تعداد نوع دوخت: 40
عرض دوخت میلیمتر: 7
تعداد ولوم: 3

813A

813A JANOME چرخ خیاطی ژانومه چرخ گلدوزی
برند: ژانومه (JANOME)
نوع ماشین: چرخ گلدوزی
کشور سازنده: تایوان - ژاپن
فرم اسکلت چرخ: کف تخت
معروف به: کف تخت
تعداد نوع دوخت: 13
عرض دوخت میلیمتر: 5
تعداد ولوم: 3

815A

815A JANOME چرخ خیاطی ژانومه چرخ گلدوزی
برند: ژانومه (JANOME)
نوع ماشین: چرخ گلدوزی
کشور سازنده: تایوان - ژاپن
فرم اسکلت چرخ: کف تخت
معروف به: کف تخت
تعداد نوع دوخت: 24
عرض دوخت میلیمتر: 5
تعداد ولوم: 3

815EX

815EX JANOME چرخ خیاطی ژانومه چرخ گلدوزی
برند: ژانومه (JANOME)
نوع ماشین: چرخ گلدوزی
کشور سازنده: تایوان - ژاپن
فرم اسکلت چرخ: بازوئی
معروف به: بازوئی
تعداد نوع دوخت: 24
عرض دوخت میلیمتر: 5
تعداد ولوم: 3

Jem Gold

Jem Gold JANOME چرخ خیاطی ژانومه چرخ گلدوزی
برند: ژانومه (JANOME)
نوع ماشین: چرخ گلدوزی
کشور سازنده: تایوان - ژاپن
فرم اسکلت چرخ: بازوئی مکانیکی
معروف به: تیغ دار
تعداد نوع دوخت: 7
عرض دوخت میلیمتر: 5
تعداد ولوم: 1

JR1125

JR1125 JANOME چرخ خیاطی ژانومه چرخ گلدوزی
برند: ژانومه (JANOME)
نوع ماشین: چرخ گلدوزی
کشور سازنده: تایوان - ژاپن
فرم اسکلت چرخ: کف تخت
معروف به: کف تخت
تعداد نوع دوخت: 22
عرض دوخت میلیمتر: 5
تعداد ولوم: 2

LR1122

LR1122 JANOME چرخ خیاطی ژانومه چرخ گلدوزی
برند: ژانومه (JANOME)
نوع ماشین: چرخ گلدوزی
کشور سازنده: تایوان - ژاپن
فرم اسکلت چرخ: کف تخت
معروف به: کف تخت
تعداد نوع دوخت: 22
عرض دوخت میلیمتر: 5
تعداد ولوم: 2

MB-4

MB-4 JANOME چرخ خیاطی ژانومه چرخ گلدوزی
برند: ژانومه (JANOME)
نوع ماشین: چرخ گلدوزی
کشور سازنده: ژاپن
فرم اسکلت چرخ: بازوئی کامپیوتری
معروف به: کامپیوتری MB4
تعداد نوع دوخت: بی نهایت
عرض دوخت میلیمتر: 9
تعداد ولوم: تاچ

MC350E

MC350E JANOME چرخ خیاطی ژانومه چرخ گلدوزی
برند: ژانومه (JANOME)
نوع ماشین: چرخ گلدوزی
کشور سازنده: تایوان - ژاپن
فرم اسکلت چرخ: بازوئی کامپیوتری
معروف به: 350E کامپیوتری
تعداد نوع دوخت: بی نهایت
عرض دوخت میلیمتر: 9
تعداد ولوم: تاچ

MC450E

MC450E JANOME چرخ خیاطی ژانومه چرخ گلدوزی
برند: ژانومه (JANOME)
نوع ماشین: چرخ گلدوزی
کشور سازنده: تایوان - ژاپن
فرم اسکلت چرخ: بازوئی کامپیوتری
معروف به: 450E کامپیوتری
تعداد نوع دوخت: بی نهایت
عرض دوخت میلیمتر: 9
تعداد ولوم: تاچ

MC500E

MC500E JANOME چرخ خیاطی ژانومه چرخ گلدوزی
برند: ژانومه (JANOME)
نوع ماشین: چرخ گلدوزی
کشور سازنده: تایوان - ژاپن
فرم اسکلت چرخ: بازوئی کامپیوتری
معروف به: 500 E کامپیوتری
تعداد نوع دوخت: بی نهایت
عرض دوخت میلیمتر: 9
تعداد ولوم: تاچ

ML644D

ML644D JANOME چرخ خیاطی ژانومه چرخ گلدوزی
برند: ژانومه (JANOME)
نوع ماشین: چرخ گلدوزی
کشور سازنده: تایوان - ژاپن
فرم اسکلت چرخ: زیگزاگ
معروف به: سردوز
تعداد نوع دوخت: 6
عرض دوخت میلیمتر: 8
تعداد ولوم: 6

SKYLINE S3

SKYLINE S3 JANOME چرخ خیاطی ژانومه چرخ گلدوزی
برند: ژانومه (JANOME)
نوع ماشین: چرخ گلدوزی
کشور سازنده: تایوان - ژاپن
فرم اسکلت چرخ: بازوئی
معروف به: کامپیوتری اسکای لاین
تعداد نوع دوخت: 120
عرض دوخت میلیمتر: 8
تعداد ولوم: شاسی

SKYLINE S5

SKYLINE S5 JANOME چرخ خیاطی ژانومه چرخ گلدوزی
برند: ژانومه (JANOME)
نوع ماشین: چرخ گلدوزی
کشور سازنده: تایوان - ژاپن
فرم اسکلت چرخ: بازوئی
معروف به: کامپیوتری اسکای لاین
تعداد نوع دوخت: 390
عرض دوخت میلیمتر: 8
تعداد ولوم: شاسی

720

720 JANOME چرخ خیاطی جونو چرخ گلدوزی
برند: جونو (JUNO)
نوع ماشین: چرخ گلدوزی
کشور سازنده: تایلند - ژاپن
فرم اسکلت چرخ: بازوئی
معروف به: مدل عروس
تعداد نوع دوخت: 7
عرض دوخت میلیمتر: 5
تعداد ولوم: 1

730

730 JANOME چرخ خیاطی جونو چرخ گلدوزی
برند: جونو (JUNO)
نوع ماشین: چرخ گلدوزی
کشور سازنده: تایلند - ژاپن
فرم اسکلت چرخ: بازوئی
معروف به: مدل عروس
تعداد نوع دوخت: 12
عرض دوخت میلیمتر: 5
تعداد ولوم: 2

740

740 JANOME چرخ خیاطی جونو چرخ گلدوزی
برند: جونو (JUNO)
نوع ماشین: چرخ گلدوزی
کشور سازنده: تایلند - ژاپن
فرم اسکلت چرخ: بازوئی
معروف به: مدل عروس
تعداد نوع دوخت: 12
عرض دوخت میلیمتر: 5
تعداد ولوم: 2

750

750 JANOME چرخ خیاطی جونو چرخ گلدوزی
برند: جونو (JUNO)
نوع ماشین: چرخ گلدوزی
کشور سازنده: تایلند - ژاپن
فرم اسکلت چرخ: بازوئی
معروف به: مدل عروس
تعداد نوع دوخت: 12
عرض دوخت میلیمتر: 5
تعداد ولوم: 2

760

760 JANOME چرخ خیاطی جونو چرخ گلدوزی
برند: جونو (JUNO)
نوع ماشین: چرخ گلدوزی
کشور سازنده: تایلند - ژاپن
فرم اسکلت چرخ: بازوئی
معروف به: مدل عروس
تعداد نوع دوخت: 12
عرض دوخت میلیمتر: 5
تعداد ولوم: 2

1820

1820 JANOME چرخ خیاطی نیوهوم چرخ گلدوزی
برند: نیوهوم (NEW HOME)
نوع ماشین: چرخ گلدوزی
کشور سازنده: تایلند - ژاپن
فرم اسکلت چرخ: بازوئی
معروف به: مدل عروس
تعداد نوع دوخت: 7
عرض دوخت میلیمتر: 5
تعداد ولوم: 1

1916

1916 JANOME چرخ خیاطی نیوهوم چرخ گلدوزی
برند: نیوهوم (NEW HOME)
نوع ماشین: چرخ گلدوزی
کشور سازنده: تایلند - ژاپن
فرم اسکلت چرخ: بازوئی
معروف به: مدل عروس
تعداد نوع دوخت: 7
عرض دوخت میلیمتر: 5
تعداد ولوم: 1

1920

1920 JANOME چرخ خیاطی نیوهوم چرخ گلدوزی
برند: نیوهوم (NEW HOME)
نوع ماشین: چرخ گلدوزی
کشور سازنده: تایلند - ژاپن
فرم اسکلت چرخ: بازوئی
معروف به: مدل عروس
تعداد نوع دوخت: 7
عرض دوخت میلیمتر: 5
تعداد ولوم: 1

6700A

6700A JANOME چرخ خیاطی نیوهوم چرخ گلدوزی
برند: نیوهوم (NEW HOME)
نوع ماشین: چرخ گلدوزی
کشور سازنده: تایوان - ژاپن
فرم اسکلت چرخ: بازوئی
معروف به: 603 کامپیوتری
تعداد نوع دوخت: 30
عرض دوخت میلیمتر: 7
تعداد ولوم: شاسی

6800A

6800A JANOME چرخ خیاطی نیوهوم چرخ گلدوزی
برند: نیوهوم (NEW HOME)
نوع ماشین: چرخ گلدوزی
کشور سازنده: تایوان - ژاپن
فرم اسکلت چرخ: بازوئی
معروف به: 604 کامپیوتری
تعداد نوع دوخت: 60
عرض دوخت میلیمتر: 7
تعداد ولوم: شاسی

9300DX

9300DX JANOME چرخ خیاطی نیوهوم سردوز (زیگزاگ دوز)
برند: نیوهوم (NEW HOME)
نوع ماشین: سردوز (زیگزاگ دوز)
کشور سازنده: تایوان - ژاپن
فرم اسکلت چرخ: زیگزاگ
معروف به: سردوز
تعداد نوع دوخت: 6
عرض دوخت میلیمتر: 8
تعداد ولوم: 6

DXL603

DXL603 JANOME چرخ خیاطی نیوهوم چرخ گلدوزی
برند: نیوهوم (NEW HOME)
نوع ماشین: چرخ گلدوزی
کشور سازنده: تایوان - ژاپن
فرم اسکلت چرخ: بازوئی
معروف به: 603 کامپیوتری
تعداد نوع دوخت: 60
عرض دوخت میلیمتر: 7
تعداد ولوم: شاسی

JH1010

JH1010 JANOME چرخ خیاطی نیوهوم چرخ گلدوزی
برند: نیوهوم (NEW HOME)
نوع ماشین: چرخ گلدوزی
کشور سازنده: تایلند - ژاپن
فرم اسکلت چرخ: بازوئی
معروف به: بازوئی
تعداد نوع دوخت: 7
عرض دوخت میلیمتر: 5
تعداد ولوم: 1

JH1020

JH1020 JANOME چرخ خیاطی نیوهوم چرخ گلدوزی
برند: نیوهوم (NEW HOME)
نوع ماشین: چرخ گلدوزی
کشور سازنده: تایلند - ژاپن
فرم اسکلت چرخ: بازوئی
معروف به: تک دایال
تعداد نوع دوخت: 7
عرض دوخت میلیمتر: 5
تعداد ولوم: 1

JH1206

JH1206 JANOME چرخ خیاطی نیوهوم چرخ گلدوزی
برند: نیوهوم (NEW HOME)
نوع ماشین: چرخ گلدوزی
کشور سازنده: تایلند - ژاپن
فرم اسکلت چرخ: بازوئی
معروف به: بازوئی
تعداد نوع دوخت: 7
عرض دوخت میلیمتر: 5
تعداد ولوم: 1

JH1212

JH1212 JANOME چرخ خیاطی نیوهوم چرخ گلدوزی
برند: نیوهوم (NEW HOME)
نوع ماشین: چرخ گلدوزی
کشور سازنده: تایلند - ژاپن
فرم اسکلت چرخ: بازوئی
معروف به: بازوئی
تعداد نوع دوخت: 12
عرض دوخت میلیمتر: 5
تعداد ولوم: 2

JH1406

JH1406 JANOME چرخ خیاطی نیوهوم چرخ گلدوزی
برند: نیوهوم (NEW HOME)
نوع ماشین: چرخ گلدوزی
کشور سازنده: تایلند - ژاپن
فرم اسکلت چرخ: بازوئی
معروف به: بازوئی
تعداد نوع دوخت: 7
عرض دوخت میلیمتر: 5
تعداد ولوم: 1

JH1412

JH1412 JANOME چرخ خیاطی نیوهوم چرخ گلدوزی
برند: نیوهوم (NEW HOME)
نوع ماشین: چرخ گلدوزی
کشور سازنده: تایلند - ژاپن
فرم اسکلت چرخ: بازوئی
معروف به: دو ولوم
تعداد نوع دوخت: 12
عرض دوخت میلیمتر: 5
تعداد ولوم: 2

JH1506

JH1506 JANOME چرخ خیاطی نیوهوم چرخ گلدوزی
برند: نیوهوم (NEW HOME)
نوع ماشین: چرخ گلدوزی
کشور سازنده: تایلند - ژاپن
فرم اسکلت چرخ: بازوئی
معروف به: بازوئی
تعداد نوع دوخت: 7
عرض دوخت میلیمتر: 5
تعداد ولوم: 1

XL601

XL601 JANOME چرخ خیاطی نیوهوم چرخ گلدوزی
برند: نیوهوم (NEW HOME)
نوع ماشین: چرخ گلدوزی
کشور سازنده: تایوان - ژاپن
فرم اسکلت چرخ: بازوئی
معروف به: 601 کامپیوتری
تعداد نوع دوخت: 30
عرض دوخت میلیمتر: 7
تعداد ولوم: شاسی

JH1512

JH1512 JANOME چرخ خیاطی نیوهوم چرخ گلدوزی
برند: نیوهوم (NEW HOME)
نوع ماشین: چرخ گلدوزی
کشور سازنده: تایلند - ژاپن
فرم اسکلت چرخ: بازوئی
معروف به: دو ولوم
تعداد نوع دوخت: 12
عرض دوخت میلیمتر: 5
تعداد ولوم: 2

JH203

JH203 JANOME چرخ خیاطی نیوهوم سردوز (زیگزاگ دوز)
برند: نیوهوم (NEW HOME)
نوع ماشین: سردوز (زیگزاگ دوز)
کشور سازنده: تایوان - ژاپن
فرم اسکلت چرخ: زیگزاگ
معروف به: سردوز
تعداد نوع دوخت: 6
عرض دوخت میلیمتر: 8
تعداد ولوم: 6

JH696A

JH696A JANOME چرخ خیاطی نیوهوم چرخ گلدوزی
برند: نیوهوم (NEW HOME)
نوع ماشین: چرخ گلدوزی
کشور سازنده: تایوان - ژاپن
فرم اسکلت چرخ: کف تخت
معروف به: دو ولوم
تعداد نوع دوخت: 22
عرض دوخت میلیمتر: 5
تعداد ولوم: 3

NH1860

NH1860 JANOME چرخ خیاطی نیوهوم چرخ گلدوزی
برند: نیوهوم (NEW HOME)
نوع ماشین: چرخ گلدوزی
کشور سازنده: تایوان - ژاپن
فرم اسکلت چرخ: بازوئی
معروف به: 1860 کامپیوتری
تعداد نوع دوخت: 30
عرض دوخت میلیمتر: 7
تعداد ولوم: شاسی

QXL605

QXL605 JANOME چرخ خیاطی نیوهوم چرخ گلدوزی
برند: نیوهوم (NEW HOME)
نوع ماشین: چرخ گلدوزی
کشور سازنده: تایوان - ژاپن
فرم اسکلت چرخ: بازوئی
معروف به: 605 کامپیوتری
تعداد نوع دوخت: 60
عرض دوخت میلیمتر: 7
تعداد ولوم: شاسی

TXL607

TXL607 JANOME چرخ خیاطی نیوهوم چرخ گلدوزی
برند: نیوهوم (NEW HOME)
نوع ماشین: چرخ گلدوزی
کشور سازنده: تایوان - ژاپن
فرم اسکلت چرخ: بازوئی
معروف به: 607 کامپیوتری
تعداد نوع دوخت: 400
عرض دوخت میلیمتر: 8
تعداد ولوم: شاسی

4025

4025 JANOME چرخ خیاطی هوگارو چرخ گلدوزی
برند: هوگارو (HOGARO)
نوع ماشین: چرخ گلدوزی
کشور سازنده: تایلند - ژاپن
فرم اسکلت چرخ: بازوئی
معروف به: کاوری
تعداد نوع دوخت: 12
عرض دوخت میلیمتر: 5
تعداد ولوم: 2

4035

4035 JANOME چرخ خیاطی هوگارو چرخ گلدوزی
برند: هوگارو (HOGARO)
نوع ماشین: چرخ گلدوزی
کشور سازنده: تایلند - ژاپن
فرم اسکلت چرخ: بازوئی
معروف به: کاوری
تعداد نوع دوخت: 12
عرض دوخت میلیمتر: 5
تعداد ولوم: 2

4045

4045 JANOME چرخ خیاطی هوگارو چرخ گلدوزی
برند: هوگارو (HOGARO)
نوع ماشین: چرخ گلدوزی
کشور سازنده: تایلند - ژاپن
فرم اسکلت چرخ: بازوئی
معروف به: کاوری
تعداد نوع دوخت: 12
عرض دوخت میلیمتر: 5
تعداد ولوم: 2